Conscientia

Om conscientia

Conscientia Institutet har som uppgift att förbättra livskvalitén inom det socio-psyko-fysiska området. Ordet “socio” refererar till alla slags relationer inom familjer, skolor, arbetsgemenskap, samhälle och det globala samfundet. “Psyko” refererar till den psykiska aktiviteten. Den kan gälla vår tro, vårt sätt att känna och tänka eller reagera och handla i livet. “Fysiskt” handlar om vår kropp, vår fysiska hälsa.

Ett hälsosamt samhälle, en hälsosam gemenskap, kräver jämlikhet och solidaritet. Ett sunt psykiskt liv är baserat på allas vår frihet att känna och tänka och få uppleva oss värdesatta i tillvaron. En människa som lär sig värdesätta sig själv, värdesätter också andra och naturen. Ett rättvist samhälle som är i ekologisk balans, ger människan en bra bas för att utveckla kärleksfulla relationer, ett sunt psyke och en sund kropp.

Syftet med Conscientia är att integrera den sociala aspekten med de kognitiva metoderna. Grunder för det är att utveckla en metod som bygger på ett mänskligt och socialt värdesättande.

Medlevarskap, utbildning, samarbete och samordning är en utmaning. Ibland är det oerhört givande och ibland väldigt frustrerande. Vid möten och seminarier om samarbete och utbildning ställer deltagarna ofta frågor som:

  • Kritik och krav orsakar rädsla, motstånd, och sorgsenhet – hur gör vi?
  • Hur hanterar man likgiltighet och passivitet?
  • Hur får man medarbetarna att utföra sina uppgifter?
  • Hur hanterar man oenighet, bristande samarbete och respektlöshet för kollektivet?
  • Hur hanterar man koncentrationssvårigheter?
  • Vad ska man göra med arbetskamrater/elever som behöver mycket uppmärksamhet?
  • Svordomar, spydigheter, mobbning, och aggressivitet
  • Hur hanterar man aktiva men auktoritära personer?
  • Trötthet, stress, depression, missbruk

"Problemen som finns i världen kan inte lösas utifrån de resonemang som ledde till dem."

Albert Einstein

Mänskliga relationer och samarbete är grundläggande teman för vår livskvalitet, särskilt i denna värld där polarisering och intolerans är fenomen i stark tillväxt.

I det kapitalistiska samhället underordnas mänskligheten och naturen till kapitalägarna. Systemet är baserat på gränslös konkurrens och konsumism.

 Vägen till omvandling av relationer för jämlikhet och solidaritet kräver att vi lämnar normaliteten och tränar nya samlevnads former som konkreta verktyg för detta ändamål, krävs organisatoriska strukturer i vilka maximalt garanterar lika deltagande i planering och beslutsfattande – det vill säga direktdemokrati. På detta sätt etableras jämlikhet, som främjar känslan av frihet i maktutövandet. Det väcker i sin tur kollektivt ansvar, vilket betyder solidaritet.

 Frihet innebär att du är fri att agera i enlighet med ditt samvete. Frihet är alltid kopplad till ansvar. Samtidigt kräver ansvar handlingsfrihet. Jag kan bara ha ansvar för det jag har frihet att göra. Därför är frihet och ansvar oskiljaktiga. Ordet ansvar associeras helt felaktigt till ett måste, ett krav. Krav är den exakta motsatsen till frihet och på så sätt motsatsen till ansvar. På samma sätt associeras ordet frihet på ett felaktigt sätt, som om frihet skulle betyda att kunna göra vad helst man vill. Frihet finns bara i ansvarsfull handling, i kärleken.

 Vi vill alla känna lycka. Vi är medvetna om att lyckan är intimt kopplad till kärlek, oavsett om vi söker det i sex, berömmelse, framgång, makt, materiella ting, droger, aggression …

 Ordet medvetande innebär att individen har kunskap om sig själv och sin miljö i alla dimensioner av existensen. Det gäller socialt och individuellt, så väll som den historiska, fysiska, psykiska och metafysiska dimensionen. Utan medvetande har livet ingen mening. Medvetenhet är kärnan i mänsklig existens.

 Conscientiametoden har utvecklas och tillämpas i Sverige och Finland sedan 1987. Tio år senare påbörjades samarbetet med Brasiliens jordlösa lantarbetares rörelse (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, omfattande 1,5 miljoner människor). Metoden används särskilt i dess kooperativ, utbildningsinstitut och skolor. I Sverige och Finland tillämpas metoden huvudsakligen i skolor, hälsovård och socialt arbete. Det sker både genom utbildning och individuell psykoanalytisk terapi.

“Vi har total frihet att känna och tänka och begränsad frihet att handla.”

Conscientia