Arbetshandledning

Arbetshandledning

En grupp av människor som samarbetar, eller som vill samlas på grund av en gemensam utmaning, kan dra nytta av arbetshandledning. Syftet är att:

  • förbättra samarbetet och förstärka den personliga utvecklingen
  • främja motivation och initiativ
  • förstärka ledarskap
  • utveckla konstruktiva sätt att behandla konflikter
  • förebygga destruktivitet (passivitet, negativitet, skvaller, mobbning, maktspel och grupperingar etc.).

Arbetshandledningen baseras på Conscientia metodens strukturella människosyn. Syftet är att ”belysa” problematiken som ett fenomen, undersöka den, medvetandegöra de möjliga attityderna och intentionerna som finns bakom det problematiska beteendet, utan att utpeka någon individ. Var och en reflekterar över samtalstemat inom sig själv på sitt sätt utan att uppleva hot att bli utpekad. Medvetenheten om ens inre öppnas bara med acceptans.

Till sista planerar man praktiska åtgärder så att problematiken kan underlättas eller lösas genom den kollektiva handlingen. Ofta har just personen, som agerar destruktivt, svårt att acceptera hjälp och insikt om sig själv. Därför är det viktigt att medarbetarna utvecklar ett eget sätt för att möta problemet med en konstruktiv inställning. Bara det goda kan bota det onda.

Arbetshandledningen är en process. Man träffas tre till sex gånger per termin, vanligtvis tre timmar per möte. Periodvis utvärderas resultaten. Metoden har visat sig vara effektiv inom skola, vård och kooperativa organisationer.

 

Socioterapi

Människan lever alltid i socialt sammanhang. Det kan vara en familj, arbetsplats, skola, folkrörelse, ett kooperativt företag eller i det större världssamhället. Om denna struktur är orättvis och nedtryckande, med en hård konkurrensmentalitet, blir det svårt för människorna att uppleva motivation, glädje och samarbetsvilja.

Socioterapin innebär:

  • att strukturera om organisationen, utveckla dess principer och regler
  • att avskaffa straffmentalitet och konkurrens för att främja samarbete
  • att  genom goda handlingar stimulera till självförverkligande och ge alla möjlighet till personlig utveckling genom självkännedom och ökad sakkunskap

En viktig ingrediens är att gradvis introducera direktdemokratiska principer. Det betyder att alla viktiga beslut fattas av alla. Vilket är motsatsen till den representativa demokratin. Detta främjar deltagande, initiativ och rättvisa. Det är det mest effektiva sättet att avveckla maktkoncentrationer.

Conscientia metoden används inom den största latinamerikanska folkrörelsens kooperativa organisationer som socioterapeutisk insats.

"De flesta ser i kärleksproblemet, först och främst problemet med att bli älskad, inte problemet med deras förmåga att älska."

Erich Fromm