Videor

Videofilmer om conscientia-metod

Förändra skolan! - läraren, eleven och Sokrates

FILMENS SYFTE OCH MÅLGRUPP

Filmen beskriver lärarens frustration och försök att få elevers uppmärksamhet. Med Sokrates hjälp förändrar han sin attityd från att försöka ha kontroll till att skapa kontakt. Han introducerar tankar om människan, som bidrar till självkännedom och känslan av gemensamt ansvar för att skapa arbetsro och motivation i klassen.

I grunden är filmens idé också att reflektera över skolans syfte. Är det att forma barn till arbetslivets resurser, eller att hjälpa dem att växa som medmänniskor? Föredrar man konkurrens och individualism framför gemenskap och solidaritet?

Filmen kan ses av lärare och annan skolpersonal för att reflektera över de insikter som den väcker hos var och en. Den kan också visas för elever. Ett tips är att inte svara själv på elevernas eventuella frågor, utan i stället fråga; vad tänker ni själva? Filmen kan användas som diskussionsunderlag inom olika ämnen som svenska eller andra språk, samhällsorientering, psykologi osv.

Störande Beteende i Skolan

En elev är orolig, stör andra och rör sig runt. Läraren försöker att tillrättavisa, detta hjälper inte. Beteendet uppstår från känslor, eleven har ett behov att bli sedd och respekterad i sin känsla av oro, missnöje eller revolt.

Brist på Motivation, Likgiltighet

En elev visar inget intresse för som vad händer i klassen. Hon sitter isolerad från andra. Hon har ett behov att bli sedd och accepterad i sin känsla just som hon är. Läraren bekräftar henne också genom att reflektera över att alla, inklusive hon, har alla mänskliga rikedomar som intresse, initiativ, mod och glädje.

Fysisk Aggression, Mobbning

Först hotar läraren med rektorn. Men sen inser hon att elevens aggressivitet bottnar i känslor av rädsla, mindervärde, revolt och ilska. På något sätt känner eleven sig attackerad inte pga. den nuvarande situationen utan något från det förflutna. Klasskamraterna förstår detta och reagerar genom att säga hur eleven på något inre sätt attackerar sig själv. De frågar med respekt vad eleven känner.

Kaos i Klassrummet

Alla i klassen bråkar med varandra. Läraren försöker ha kontroll. Hon inser det är omöjligt. Senare bestämmer hon att visa sin villkorslösa respekt för eleverna. Respekten, såsom alla känslor, smittar.

Sårande Beteende i Skolan

Eleverna bråkar och försöker såra varandra. Den som har behov av att nedvärdera andra, har något nedlåtande i sina känslor och tankar. Då reagerar hon genom att uttrycka detta gentemot andra. Andra kunde säga med respekt: ”Det verkar så att du nedlåter dig själv.” Läraren arbetar för att väcka medvetenhet i stället för krav och gränser.

"Det onda kan bara åtgärdas av det goda."

Siddhartha Gautama (Buddha)