HUR BEMÖTA ILSKA OCH ELAKHET

– om relationer och samarbete på arbetsplatsen

UTMANINGAR
 • Arga klienter, krävande patienter, missnöjda elever…
 • Likgiltighet, opålitlighet, överlägsenhet
 • Baktaleri, förnedrande beteende, dålig stämning
 • Avundsjuka, mobbning, hot, aggressivitet
 • Egen frustration och stress
HUR KAN DU HJÄLPA DEN ANDRA ATT KOMMA TILL INSIKT
 • Människan är en social, psykisk och fysisk helhet
 • Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
 • Hur bemöta ilska, rädsla, oro, skam, skuld, sorg, krav…
 • Uppskattande samtalsmetod
SAMARBETE OCH ARBETSRO GENOM GEMENSAMT ANSVAR
 • Hur skapa gemensamt ansvar i arbetsgruppen
 • Hur förebygga och förhindra störande beteende och mobbning
FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE
 • Stressymtom är nyttiga varningssignaler – kontroll eller kontakt?
 • Hur hantera egen och andras stress

Du kan se PowerPoint-presentation här

Grundtankar
 • Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sätt.
 • Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre.
 • Människan är sin medvetenhet. Ansvar är frihet.
 • Det onda kan botas bara med det goda. Kärlek är livets grundkänsla.
 • Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i beslutfattandet