Conscientia

Conscientia-menetelmästä

Conscientia-instituutin tarkoituksena on olla mukana kehittämässä elämänlaatua sosio-psyko-fyysisellä alueella. ”Sosio” viittaa yhteiskuntaan sinänsä ja ylipäänsä yhteisöihin, olipa kyse sitten ystäväpiiristä, perheestä, koulusta, työyhteisöstä tai yhteiskunnasta. ”Psyko” viittaa psyykkiseen elämään, uskomuksiimme, tapaamme tuntea ja ajatella, reagoida ja toimia elämässä. ”Fyysinen” merkitsee kehoamme, fyysistä olemustamme ja ympäristöä sekä luontoa.

Terve yhteisö tai yhteiskunta edellyttää toinen toisistaan huolehtimista. Ihminen, joka kasvaa rakkaudessa osaa arvostaa itseään, ja näin hän todennäköisesti arvostaa muita sekä luontoa. Siksi ihmisen, yhteisön sekä luonnon arvostus on terveen yhteiskunnan perusta.

Ruotsissa ja Suomessa menetelmää käytetään yksilöterapian ohella koulujen, terveydenhoidon ja sosiaalitoimen sekä muiden ihmiskeskeisen ammattien työntekijöiden kouluttamiseen ja työnojaukseen sekä yksilöterapiassa. Conscientia-menetelmää on kehitetty ja sovellettu viimeisten kahden vuosikymmenen ajan myös Brasiliassa erityisesti Maattomien maatyöläisten liikkeen (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST) piirissä, sen osuuskunnissa ja oppilaitoksissa (liikkeeseen kuuluu noin puolitoista miljoonaa ihmistä).

Instituutti perustettiin vuonna 1988 Tukholmassa toiminta-alueena Ruotsi ja Suomi. Kymmenen vuotta myöhemmin toiminta aloitettiin Brasiliassa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit MST:n lisäksi ovat Mundukide säätiö, joka on osa Mondragon osuuskunnallista korporaatiota Baskimaassa, Espanjassa sekä brasilialaiset yliopistot Universidade Federal de Fronteira do Sul/Neecop ja Universidade Federal de Santa Catarina/Lecera.

Elämä, kasvatus, työ ja yhteiselo tuovat mukanaan haasteita, joskus syvästi palkitsevia, joskus hyvin turhauttavia. Ihmissuhteita, yhteistyötä ja koulua käsittelevissä koulutuksissa ja luennoilla osallistujat esittävät seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten käsitellä vihaa ja ilkeyttä?
 • Miten saada aikaan työrauha luokassa
 • Ahdistuksen, pelon, vihan ja alemmuudentunteen kohtaaminen
 • Kritiikki ja vaatimus aiheuttavat pelkoa ja vihaa – mitä tilalle?
 • Miten käsitellä välinpitämättömyyttä ja ylimielisyyttä?
 • Vaikeus suhtautua läheisiin ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen
 • Oppilas tai työtoveri, jolla on voimakas huomion tarve?
 • Pahanpuhuminen, pilkkaaminen, kiusaaminen
 • Ristiriitojen käsittely, valtakamppailut
 • Miten käsitellä aktiivisia mutta autoritaarisia ihmisiä
 • Huumeet ja muut riippuvuudet
 • Oma väsymys, stressi, masennus, riippuvuudet
 • Miten purkaa rakenteellista pahaa

Näitä ongelmia käsitellään alla olevin työkaluin käyttämällä Koti-sivulla esitettyjen perusajatusten antamaa viitekehystä.

Ihmisen arvostaminen

 • Tunne itsesi – kysymyksiä itsetuntemuksen pohdintaan
 • Kunnioita tunteita – harjoitus itsen, toisen tai ryhmän kanssa kehon oireiden kuuntelemiseen, sekä tunteiden tiedostamiseen ja hyväksyntään
 • Kuuntele arvostavasti – toisen tai yhteisön arvostavan kuuntelun askeleet
 • Arvostava palaute – käänteinen kritiikki jolla vahvistetaan tietoisuutta inhimillisistä rikkauksista sekä avataan hyväksyvästi tietoisuutta estoista.

Yhteisön arvostaminen

 • Yhteisöllisyys suoran osallistumisen kautta – yhteisvastuun organisointi
 • Sitoutuminen arvostuksen kautta – toiminnan merkityksen tiedostaminen
 • Itsetuntemus yhteisön avulla – yhteisön kautta saatava arvostava palaute
 • Enemmistön vahvistaminen – ennalta ehkäisee mahdollisen kielteisen vähemmistön valtaa ja ohjaa toimintaa enemmistön tahdon suuntaiseksi

KILPAILU ON YHTEISTYÖN VASTAKOHTA.

Yhteiskuntamme rakentuu kilpailun ja kulutuksen pohjalle, mikä muokkaa vahvasti tunteitamme ja ajatuksiamme. Kapitalistisen talousjärjestelmän ydin on siinä, että pääomalla saa kartutettua lisää pääomaa, mikä aiheuttaa taloudellisen vallan kumuloitumisen harvoille. Eriarvoisuus aiheuttaa yhteiskunnallista jännitettä ja tyytymättömyyttä, se aiheuttaa syrjäytymistä sekä kaikenlaista psyykkistä ja fyysistä sairautta.

Ihmissuhteiden muuttaminen tasa-arvoisiksi ja yhteisöllisiksi edellyttää, että tiedostamme nykyisin vallalla olevia normaaleiksi koettuja alistavia ja vieraannuttavia rakenteita ja arvoja, että kehitämme sekä harjoittelemme uusia ihmissuhteiden toimintatapoja. Tarvitsemme organisaatiorakenteita, jotka takaavat mahdollisimman tasavertaisen osallistumisen tärkeiden päätösten tekemiseen osallistava suora demokratia. Kun tasa-arvo on vakiintunut, se edistää vapauden tunnetta sekä herättää tunteen yhteisvastuusta, toinen toisesta huolehtimisen. 

Vapaus aiheuttaa vastuun ja vastuu edellyttää vapautta – ne ovat saman asian eri puolia. Mutta sanaa vastuu käytetään tavallisesti tarkoittamaan vaatimusta. Vaatimus ja vaativuus ovat vapauden siis vastuun rajoittamista. Usein sana vapaus tulkitaan vapaudeksi tehdä mitä vaan. Kun taas todellinen vapaus tarkoittaa vapautta toimia vastuullisesti toiset ja luonto huomioon ottaen. Ei meillä ole vapautta loukata toista, hyväksikäyttää ja riistää toista tai luontoa.

Kaikki haluamme tuntea onnellisuutta. Olemme tietoisia siitä, että onni on rakkautta. Mutta rakkauden puutteessa haemme sitä ihailluksi tulemisesta, tavaroista, seksistä, kuuluisuudesta, vallasta, huumeista tai väkivallasta. Rakkauden tunne ohjaa ihmisen hyvään toimintaan. Hyvä toiminta, vaikka se olisi vastentahtoista, antaa kosketuksen rakkauteen. Rakkaus on meissä, mutta tarvitsemme jatkuvasti sen ruokkimista toinen toistemme kesken.

"Ihmisellä on täysi vapaus tuntea ja ajatella, mutta rajoitettu vapaus toimia."

Conscientia