ARBETSRO I KLASSEN

– respekt och samarbete

UTMANINGAR
 • Eleven stör undervisningen och vill ha ständig uppmärksamhet.
 • Likgiltighet och dålig prestation
 • Nedvärderande, arrogant och aggressivt beteende, mobbning
 • Skolpersonalen känner frustration och maktlöshet
HJÄLP ELEVEN TILL SJÄLVKÄNNEDOM
 • Mänskliga rikedomar och hämningar – hälsa och ohälsa
 • Hur bemöta osäkerhet, rädsla, ilska, skam, missnöje, avstängdhet…
 • Omvänd kritik – förstärk det sunda!
 • Från kontroll till kontakt
ARBETSRO OCH SAMARBETE GENOM GEMENSAMT ANSVAR
 • Hur skapa gemensamt ansvar i klassrummet
 • Överenskommelser om samarbete och goda konsekvenser
 • Hur förebygga och bemöta störande beteende och mobbning
FRÅN MAKTLÖSHET TILL ARBETSGLÄDJE – STRESS
 • Symptom är nyttiga varningssignaler – lyssna på, respektera dig själv.
 • Hur hantera egen och andras stress.

Du kan se PowerPoint-presentationen genom att klicka

Grundtankar
 • Det du ser hos andra finns hos dig själv på något sätt.
 • Det du gör med andra, gör du med dig själv i ditt inre.
 • Människan är sin medvetenhet. Ansvar är frihet.
 • Det onda kan botas bara med det goda. Kärlek är livets grundkänsla.
 • Gemensamt ansvar förutsätter jämlikhet i beslutfattandet