Videoita

Muutos koulussa! -opettaja, oppilas ja Sokrates

UUDISTETAAN KOULUA! -- oppilas, opettaja ja Sokrates

ELOKUVAN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ

Filmi kuvaa opettajan turhautumista ja hänen yritystään saada oppilaiden huomio. Sokrateen avulla hän muuttaa asennettaan luopuen kontrolliasenteestaan ja pyrkien kontaktiin. Hän esittää ajatuksia, joiden tarkoituksena on kasvattaa oppilaiden itsetuntemusta ja yhteisvastuun tunnetta. Tavoitteena on työrauha ja motivaatio.

Pohjimmiltaan elokuvan ajatuksena on myös pohtia koulun tarkoitusta. Onko se muokata lapsista työelämän resursseja vai auttaa heitä kasvamaan ihmisyyteen? Onko arvoina kilpailu ja yksilöllisyys vai yhteisöllisyys ja solidaarisuus?

Opettajat ja koulun muu henkilökunta voivat katsoa elokuvan pohtiakseen tuntemuksia, joita se itse kussakin herättää. Sitä voidaan pohtia oppilaiden kanssa. On ehkä parempi olla vastaamatta oppilaiden kysymyksiin, ja kysyä heiltä, mitä he itse ajattelevat asiasta. Filmiä voidaan käyttää keskustelun pohjana eri aineiden kuten ruotsin, yhteiskuntaopin ja psykologian opetuksessa.

Störande Beteende i Skolan

En elev är orolig, stör andra och rör sig runt. Läraren försöker att tillrättavisa, detta hjälper inte. Beteendet uppstår från känslor, eleven har ett behov att bli sedd och respekterad i sin känsla av oro, missnöje eller revolt.

Brist på Motivation, Likgiltighet

En elev visar inget intresse för som vad händer i klassen. Hon sitter isolerad från andra. Hon har ett behov att bli sedd och accepterad i sin känsla just som hon är. Läraren bekräftar henne också genom att reflektera över att alla, inklusive hon, har alla mänskliga rikedomar som intresse, initiativ, mod och glädje.

Fysisk Aggression, Mobbning

Först hotar läraren med rektorn. Men sen inser hon att elevens aggressivitet bottnar i känslor av rädsla, mindervärde, revolt och ilska. På något sätt känner eleven sig attackerad inte pga. den nuvarande situationen utan något från det förflutna. Klasskamraterna förstår detta och reagerar genom att säga hur eleven på något inre sätt attackerar sig själv. De frågar med respekt vad eleven känner.

Kaos i Klassrummet

Alla i klassen bråkar med varandra. Läraren försöker ha kontroll. Hon inser det är omöjligt. Senare bestämmer hon att visa sin villkorslösa respekt för eleverna. Respekten, såsom alla känslor, smittar.

Sårande Beteende i Skolan

Eleverna bråkar och försöker såra varandra. Den som har behov av att nedvärdera andra, har något nedlåtande i sina känslor och tankar. Då reagerar hon genom att uttrycka detta gentemot andra. Andra kunde säga med respekt: ”Det verkar så att du nedlåter dig själv.” Läraren arbetar för att väcka medvetenhet i stället för krav och gränser.

"Ei koskaan, koko maailmassa viha ole poistanut vihaa;

vihan poistaa vain rakkaus”.

Siddhartha Gautama (Buddha)