Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on:

– kehittää yhteistyötä ja vahvistaa inhimillistä kehitystä

– edistää aloitteellisuutta, sitoutumista ja toiminnan merkityksellisyyttä

– selkeyttää johtajuutta yhteisvastuullisuuden suuntaan lisäämällä jatkuvassa prosessissa kaikkien osallistumista päätöksentekoon ja tuloksen jakoon

– kehittää rakentava tapa ennaltaehkäistä ja purkaa ristiriitoja

– ennaltaehkäistä ja estää kielteistä toimintaa yhteisvastuullisesti

Tarkoituksena on valaista problematiikkaa ilmiönä, tutkia sitä, tiedostaa ongelmallisen käyttäytymisen pohjalla olevia tunteita ja ristiriitaisuutta kohdistamatta huomiota kehenkään yksilöön. Jokainen pohtii keskustelun aihetta itsekseen omalla tavallaan ilman leimatuksi tulemisen uhkaa. Tietoisuus avautuu vain hyväksyvässä  ilmapiirissä. Työnohjauksessa käytetään seuraavia menetelmän työkaluja:

  • Arvostava kuuntelu – kriittisyyden ja vaativuuden purkaminen, tunteiden hyväksyminen 
  • Yhteisöllisyys suoran osallistumisen kautta – yhteisvastuun organisointi
  • Sitoutuminen arvostuksen kautta – toiminnan merkityksen tiedostaminen
  • Itsetuntemus yhteisön avulla – yhteisön kautta saatava arvostava palaute
  • Enemmistön vahvistaminen – ennaltaehkäisee mahdollisen kielteisen vähemmistön valtaa ja ohjaa toimintaa enemmistön tahdon suuntaiseksi

Suunnitellaan käytännön toimenpiteitä käyttäen käytännön työkaluja, joilla ongelmien syitä voidaan tiedostaa ja purkaa. Yleensä ongelmallisesti toimivan henkilön on vaikea hyväksyä apua ja palautetta itsestään, siksi on tärkeätä, että työtoverit soveltavat arvostavaa suhtautumistapaa kyseisen henkilön kohtaamiseen.

Ongelman luonne muutetaan sellaiseksi, että kyseinen henkilö ei olekaan pohdinnan varsinainen kohde, huomion kohde onkin enemmistön toimintatapojen kehittämisessä kyseisen tilanteen mukaisissa ongelmissa.

Tarkastellaan tilanteita ilmiön tasolla välttäen henkilöihin kohdistuvaa kritiikkiä. Pohditaan ja sovelletaan perusajatuksia: Ihminen on vapaa tuntemaan, Olemme toinen toistemme sisäisiä peilejä, Se mitä teen toiselle teen sisimmässäni itseni kanssa, Vain hyvä voi parantaa pahaa.

Työnohjaus on prosessi, jonka aikana tavataan suunnitelman mukaisesti tavallisesti muutama tunti kerrallaan. Menetelmä on osoittautunut hyödylliseksi kouluissa, terveydenhoidossa ja sosiaalityössä ja mitä erilaisimmissa työyhteisöissä.

"Yhteisöllisyys merkitsee tasa-arvoa ja yhteisvastuuta."

Conscientia