header

Psykoanalyyttinen terapia

Psykoanalyyttisen terapian tavoitteena on, että asiakas oppii hyväksymään tietoisuutta itsestään tullakseen tietoiseksi sisäisistä tavoistaan, arvostuksistaan ja tarkoitusperistään tunnepohjaisella ja henkisellä tasolla. Prosessi johtaa siihen, että hän saa toisaalta paremman yhteyden ja voimakkaamman uskon inhimillisiin kykyihinsä ja toisaalta lisää käsitystä estoistaan.

Menetelmä perustuu teknisesti freudilaiseen psykoanalyysiin. Ihmiskäsitys on kuitenkin aivan erilainen. Ihminen nähdään elämässään itsenäisenä toimijana, joka kohtaa elämän onnen ja tuskan omalla käyttäytymistavallaan vapaana ja vastuullisena. Ihminen ei ole vain perimänsä ja historiansa seuraus.

Istunnon aikana asiakas ottaa puheeksi asian, jota hän pitää tärkeänä tai kiinnostavana ymmärtääkseen paremmin itseään, vaikeuksiaan ja ongelmallisia tunnereaktioitaan. Sanotaan, että ihminen on pahin vihollisensa. Samalla on myös niin, että kukaan ei tee pahaa tietoisesti, kaikkein vähiten itselleen.

Analyysi-istunto on vähintään kerran viikossa. Prosessi päättyy, kun asiakas katsoo, että terapian tavoite on saavutettu, tai että sen anti ei ole siihen käytetyn ajan ja rahan arvoista.

Tietoisuus on ihmisen olemassaolon tärkein osa. Meistä jokaisen tulee kehittää ja harjoittaa sitä, niin kuin teemme kehollemmekin koko elämämme ajan eri tavoin.


Keskusteluterapia

Keskusteluterapialla on Conscientia-menetelmässä sama tavoite kuin psykoanalyyttisellä terapialla, mutta siinä keskitytään voimakkaammin johonkin tiettyyn ongelmaan. Sitä voidaan käyttää käsiteltäessä fobioita, pelkoja, ahdistusta tai erilaisia estoja.

Pohjimmiltaan voidaan sanoa, että menetelmässä käytetään sokraattista (dialektista) keskustelua, jotta potilas saavuttaisi tavoitteen ja vapautuisi vaikeuksistaan. Keskustelua ohjataan sitten 5-portaisen ohjelman* mukaan tiettyjen erilaisten ongelmien käsittelemiseksi. Ohjelma sopii niille, jotka haluavat ymmärtää syvemmin omaa käyttäytymistään ja valaista estoja, jotka haittaavat yksilön tervettä ja elämänmyönteistä elämää.

Terapeutti ja potilas tapaavat kerran viikossa ja keskustelevat erilaisista tämänhetkisistä ja aiemmista oireista ja niihin liittyvistä ongelmista. Kotitehtävät ja harjoitukset, joissa potilas saa tehtäväkseen miettiä tunteitaan ja käyttäytymistään tietyissä tilanteissa, ovat tärkeä osa käsittelyä. Terapeutti ja potilas harjoittelevat toisinaan yhdessä kohdatakseen ja voittaakseen pelon erilaisissa ahdistusta herättävissä tilanteissa.

*5-portaisessa ohjelmassa ihminen nähdään itsenäisenä toimijana elämässä, hän kohtaa elämän onnen ja tuskan oman käyttäytymistapansa mukaisesti – vapaasti ja vastuullisesti. Potilas ei ole vain perimänsä ja historiansa seuraus. Tietoisuus on olemassaolomme tärkein osatekijä.

Kehoterapia

Kehoterapiat kuten hieronta, Rosen-menetelmä ja perinteinen kiinalainen lääketiede perustuvat kaikki kokonaiskuvaan ihmisestä, ja niitä voidaan käyttää täydentämään keskusteluterapiaa, tai jos asiakas ei halua keskustella psyykkisistä/sosiaalisista/fyysisistä ongelmistaan.

Kehoterapiat antavat asiakkaalle mahdollisuuden rentoutua ja saada kontakti piileviin tunteisiinsa ja muihin oireisiinsa. Rentouttamisen avulla kehon annetaan käyttää useita lääkitseviä menetelmiä, joilla se palauttaa vapaammin toimintojaan, ja asiakkaan mahdollisuus päästä luonnolliseen terveeseen olotilaan kohoaa.

Jos asiakas haluaa, hänen on mahdollista avautua keskustelemaan elämästä, sen vaikeuksista, kipeyksistä ja iloista, rakkaudesta. Fyysinen rentoutuminen voi auttaa uskaltamaan ottaa esiin fyysisten oireiden takana olevia psyykkisiä toimintoja (psykosomatiikka).

Yhteisöterapia

Ihminen elää jatkuvasti sosiaalisessa yhteydessä. Kyse voi olla perheestä, työpaikasta, koulusta, kansanliikkeestä, osuustoiminnallisesta yrityksestä tai suuresta maailmayhteisöstä. Jos se on rakenteeltaan epäoikeudenmukainen ja alistava ja siinä on kova kilpailuasenne, ihmisen on vaikea kokea itsensä motivoituneeksi, iloiseksi ja yhteistyöhaluiseksi.

Yhteisöterapia merkitsee:

  • organisaation uudelleen jäsentelyä, sen periaatteiden sääntöjen kehittämistä
  • rankaisumentaliteetista ja kilpailusta luopumista yhteistyön edistämiseksi
  • innostamista omatoimisuuteen hyvien toimenpiteiden avulla ja antamalla kaikki mahdollisuudet henkilökohtaiselle kehittymiselle itsetuntemuksen ja lisääntyneen asiantuntemuksen kautta

Tärkeä ainesosa on suoran demokratian periaatteiden käyttöön otto asteittain. Se merkitsee, että kaikki tärkeät päätökset tehdään yhdessä, päinvastoin kuin edustuksellisessa demokratiassa. Se lisää osallistuvuutta, aloitteellisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Se on tehokkain tapa purkaa valtakeskittymiä.

Conscientia-menetelmää käytetään suurimman latinalaisamerikkalaisen kansanliikkeen osuustoiminnallisissa organisaatioissa yhteisöterapeuttiseen ohjaukseen.